Ostosvaunut

Etusi­vu / Ostosvaunut

Hyrrä-ostosvaunut Aravenilta

Suu­ren suo­sion saa­nut moder­ni, muo­vi­nen ostos­vau­nu. Erit­täin kevyt, hil­jai­nen ja miel­lyt­tä­vä lii­kut­taa; tätä vau­nua voit työn­tää, vetää tai kul­jet­taa vie­rel­lä­si.
Tämä vau­nu sovel­tuu, ei vain päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­poi­hin, vaan myös eri­kois­myy­mä­löi­hin kuten elekt­ro­niik­ka- urheilu‑, kodin­ko­ne- ja lelukauppoihin.

Ostos­kär­ryt puh­taam­man meren puo­les­ta! Hyr­rä-vau­nut val­mis­te­taan meres­tä kerä­tyis­tä kier­rä­tys­kel­poi­ses­ta muo­vis­ta, kuten hylä­tyis­tä kalas­tus­ver­kois­ta ja polypropeeniköysistä.

Kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lis­ta val­mis­te­tut kär­ryt ja ‑korit ovat inno­va­tii­vi­nen ja kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukai­nen osa kau­pan alan tulevaisuutta.

Vau­nu­ja saa­ta­va­na kol­mes­sa eri koos­sa; 100L, 160L ja 200L ja brän­di­si värei­hin kustomoituna.

Caddien ja Damixin metalliset ostosvaunut

Cad­dien ja Damixin val­mis­ta­mis­sa laa­duk­kais­sa metal­li­vau­nuis­sa on mal­le­ja ja koko­ja mis­tä vali­ta. Suurem­paa ja pie­nem­pää, kapeam­paa ja leveäm­pää, mata­laa ja kor­ke­aa, sin­kit­tyä tai väril­lis­tä pin­taa. Au­tamme sinua valit­se­maan myy­mä­lää­si juu­ri oikean­lai­sen vaunun.

Vau­nut voi­daan rää­tä­löi­dä väri­maa­il­maan­ne ja kon­sep­tiin­ne sopi­vak­si. Väreil­lä ja varus­teil­la, kuten eri­lai­sil­la käden­si­joil­la ja mai­nos­ke­hyk­sil­lä vai­ku­tat vau­nun ja myy­mä­lää­si ilmeeseen.

Polycartin muoviset ostosvaunut

Kevyes­ti ja sula­vas­ti lii­ku­tel­ta­vat muo­vi­set ostosvaunut.

Vali­koi­mas­sa on usei­ta eri kokoi­sia vau­nu­ja, joten nämä kär­ryt sopi­vat aina pie­nis­tä mar­ke­teis­ta suu­riin hypermarketteihin.

 Väriyh­dis­tel­miä on lukui­sia, valit­se omasi!