Yritys

OVH Sto­re Oy:n juu­ret ulot­tu­vat aina 70-luvul­le asti. OVH tulee alun­pe­rin sanas­ta “ostos­vau­nu­huol­to” ja aivan aluk­si OVH kes­kit­tyi­kin pese­mään ja huol­ta­maan kau­pan ostos­vau­nu­ja. Itse ostos­vau­nu­ja alet­tiin myy­mään 80-luvul­la. Tänä päi­vä­nä OVH Sto­re on yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä kump­pa­neis­ta kau­pan alal­la Suomessa.

Tar­joam­me eri­lai­sil­le myy­mä­löil­le sopi­vat ostos­vau­nut, ostos­ko­rit, tava­ran­siir­to­vau­nut, jak­ka­rat, katok­set ja eri­lai­set tör­mäys­suo­jat. Moni­puo­li­ses­ta tuo­te­va­li­koi­mas­ta löy­tyy rat­kai­sut kai­kil­le myy­mä­lä­tyy­peil­le. Meil­lä on usei­ta luo­tet­ta­via ja pit­kä­ai­kai­sia toi­mit­ta­jia Euroo­pas­sa. Val­mis­tam­me myös suu­ren mää­rän tuot­tei­ta koti­mai­sil­la ali­hank­ki­joil­la, kos­ka koti­mai­suus on meil­le tärkeää.

OVH Sto­re sijait­see Tuusu­las­sa. Sulan teol­li­suusa­lu­eel­la sijait­se­vis­sa toi­mi­ti­lois­sa työs­ken­te­lee kak­si ripe­ää, rius­kaa ja remp­se­ää nuor­ta varas­to­mies­tä Niko ja Lee­vi. Myyn­nis­tä ja asia­kas­pal­ve­lus­ta vas­taa dynaa­mi­nen ja rat­kai­su­val­mis jouk­ko Pet­ri, Anu ja Vil­le. Olem­me kaik­ki asiak­kai­ta var­ten, joten autam­me ja pal­ve­lem­me aina iloi­sel­la mielellä.

Asia­kas on kai­ken toi­min­tam­me kes­kiös­sä. Emme tui­jo­ta pel­käs­tään tämän het­kis­tä tuo­te­va­li­koi­maam­me, vaan kes­ki­tym­me asiak­kaan aitoi­hin tar­pei­siin. Jos nykyi­ses­tä vali­koi­mas­tam­me ei löy­dy rat­kai­sua ongel­maan, etsim­me sen tai mikä­li mah­dol­lis­ta, teem­me sen. Olem­me val­mis­ta­neet usei­ta täy­sin uusia tuot­tei­ta asiak­kai­den ideoi­den poh­jal­ta. Haluam­me kehit­tää koko ajan uut­ta, jot­ta voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me entis­tä­kin parem­mat rat­kai­sut. Unoh­ta­mat­ta kui­ten­kaan jo hyväk­si havaittua.

Hyvät tuot­teet, laa­ja tuo­te­va­li­koi­ma, kat­ta­va varas­to, ammat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­ta, ystä­väl­li­nen pal­ve­lu, nopeat ja luo­tet­ta­vat toi­mi­tuk­set. Täs­sä on OVH Sto­re tiivistetysti.

Toimittajat