Pyörät pyörimään myymälässä

Ostoskärryt, ostoskorit & muut myymälätarvikkeet.

Tutus­tu tuot­tei­siim­meOta yhteyt­tä

Ostoskärrykatokset, porrasjakkarat, ostoskorit ja muut myymälätarvikkeet

OVH Sto­re Oy on eri­lais­ten myy­mä­löi­den moni­puo­li­nen varus­ta­ja, kun myy­mä­lään tar­vi­taan esi­mer­kik­si ostos­kär­ryt, tör­mäys­suo­jat, tava­ran­siir­to­vau­nut tai uudet ostos­ko­rit. Val­mis­tu­tam­me tuot­tei­ta myös Suo­mes­sa — koti­mai­suus, luo­tet­ta­vuus ja laa­duk­kuus on meil­le tär­ke­ää. Pal­ve­lem­me myy­mä­löi­tä Tuusu­las­ta käsin, ja pidäm­me huol­ta että suu­rem­mat­kin toi­mi­tuk­set ovat ripei­tä ja suju­via. Tutus­tu tuot­tei­siim­me ver­kos­sa, kat­so uutuus­tuot­teet tai lataa tuo­te­ku­vas­to.

Suosituimmat tuoteryhmät

Ostosvaunut

Tutus­tu valikoimaan 

Ostos­kär­ry eli ostos­vau­nu on tär­keä myy­mä­län perus­va­rus­te, joi­ta on saa­ta­vil­la usei­ta eri koko­ja ja mal­le­ja. OVH Sto­res­ta laa­duk­kaat ostos­kär­rit Ara­ve­nil­ta, Cad­diel­tä, Damixil­ta ja Polycartilta.

Ostoskorit

 Tutus­tu valikoimaan 

Ostos­ko­ri on ostos­kär­ryn ohel­la tär­keä osta­jan apu, johon OVH Sto­re tar­jo­aa moni­puo­li­set rat­kai­sut — peräs­sä­ve­det­tä­vä pyö­räl­li­nen ostos­ko­ri täy­den­tää perin­teis­tä san­gal­lis­ta ostoskoria. 

Tavaransiirtovaunut

Tutus­tu valikoimaan 

OVH Sto­ren varas­tos­ta saat suo­si­tut, kes­tä­vät ja kevyes­ti rul­laa­vat keräi­ly­vau­nut, jot­ka ovat tär­kei­tä apu­vä­li­nei­tä hyl­lyt­tä­mi­seen ja kuor­man pur­kuun, sekä verk­ko­kaup­pa­tuot­tei­den keräilyyn.

Lasten ostosvaunut

Tutus­tu valikoimaan 

Las­ten ostos­kär­ryt ovat per­he­mar­ke­tin ja myy­mä­län tär­keä varus­te. Sisar­vau­nut, eri­lai­set muo­toil­lut lap­si­vau­nut ja tur­va­kau­ka­lot hel­pot­ta­vat lap­si­per­hei­den asioin­tia ja lisää­vät myy­mä­län myyn­tiä. Tutus­tu valikoimaamme!

Ostosvaunukatokset

 Tutus­tu valikoimaan 

Ostos­kär­ry­ka­tos pitää huol­ta ulko­na ja park­ki­pai­kal­la säi­ly­tet­tä­vis­tä ostos­kär­ryis­tä. Sel­keäs­ti erot­tu­va ja toi­mi­va ostos­vau­nu­ka­tos vähen­tää myös ostos­kär­ry­jen siir­to­tar­vet­ta ja vapaut­taa hen­ki­lö­kun­taa mui­hin tehtäviin.

Kylmähäkit

 Tutus­tu valikoimaan 

Kyl­mä­häk­ki ja tele­kyl­mä­häk­ki ovat kyl­mä­ka­lus­teen ala­ta­son ulos­ve­det­tä­viä kore­ja, jot­ka ovat help­po­käyt­töi­siä, lisää­vät säi­ly­tys­ka­pa­si­teet­tia ja jot­ka voi­daan jakaa useal­le eri kylmätuotteelle.

OVH Sto­re Oy:n laa­jas­sa tuo­te­va­li­koi­mas­sa on ostos­kär­ry­jen ja ostos­ko­rien lisäk­si myös suu­ri mää­rä kalus­tei­ta ja eri­kois­tuot­tei­ta. Esi­mer­kik­si hygie­nia-ase­ma käsien desin­fioin­tiin myy­mä­län sisään­käyn­neil­lä, on suo­sit­tu ja kehut­tu tuo­te. Myös OVH Sto­ren lukit­ta­vat koi­ra­par­kit ovat saa­neet käyt­tä­jil­tään kii­tos­ta nii­den tur­val­li­suu­den ja käy­tän­nöl­li­syy­ten­sä vuok­si. Kat­so laa­ja vali­koi­mam­me ver­kos­ta tai lataa myy­mä­lä­ku­vas­to!

Ajankohtaista

Verkkokauppatuotteiden keräilyyn soveltuva tavaransiirtovaunu

Nopeu­ta ja tehos­ta verk­ko­kau­pan keräi­ly­työ­tä moni­käyt­töi­sel­lä verk­ko­kau­pan keräi­ly­vau­nul­la. Kär­ry sovel­tuu erin­omai­ses­ti myös muu­hun keräi­lyyn ja tava­roi­den siirtoon.

Ostosvaunut puhtaamman meren puolesta

Hylä­tyis­tä kala­ver­kois­ta ja poly­pro­pee­ni­köy­sis­tä val­mis­te­tut Ocea­nis ostos­kär­ryt ja ostos­ko­rit ovat inno­va­tii­vi­nen ja kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukai­nen osa kau­pan alan tulevaisuutta.

Tuotekuvasto

Ostos­kär­ryt, ostos­ko­rit, nousu­jak­ka­rat, levy­vau­nut, tava­ran­siir­to­vau­nut, koi­ra­par­kit, ostos­kär­ry­ka­tok­set… Kaik­ki myy­mä­län tava­ran­siir­toon tar­koi­te­tut tar­vik­keet ja lisä­va­rus­teet löy­ty­vät kat­ta­vas­ta ja sel­keäs­tä tuotekuvastostamme!