Pyörät pyörimään myymälässä
Ostoskärryt, ostoskorit & muut myymälätarvikkeet.

Tutus­tu tuot­tei­siim­meOta yhteyt­tä

Suosituimmat tuoteryhmät

Ostosvaunut

Tutus­tu vali­koi­maan

Ostos­kär­ry eli ostos­vau­nu on tär­keä myy­mä­län perus­va­rus­te, joi­ta on saa­ta­vil­la usei­ta eri koko­ja ja mal­le­ja. OVH Sto­res­ta laa­duk­kaat ostos­kär­rit Ara­ve­nil­ta, Cad­diel­tä, Damixil­ta ja Polycar­til­ta.

Ostoskorit

 Tutus­tu vali­koi­maan

Ostos­ko­ri on ostos­kär­ryn ohel­la tär­keä osta­jan apu, johon OVH Sto­re tar­jo­aa moni­puo­li­set rat­kai­sut — peräs­sä­ve­det­tä­vä pyö­räl­li­nen ostos­ko­ri täy­den­tää perin­teis­tä san­gal­lis­ta ostos­ko­ria.  

Tavaransiirtovaunut

Tutus­tu vali­koi­maan

OVH Sto­ren varas­tos­ta saat suo­si­tut, kes­tä­vät ja kevyes­ti rul­laa­vat keräi­ly­vau­nut, jot­ka ovat tär­kei­tä apu­vä­li­nei­tä hyl­lyt­tä­mi­seen ja kuor­man pur­kuun, sekä verk­ko­kaup­pa­tuot­tei­den keräi­lyyn.

Lasten ostosvaunut

Tutus­tu vali­koi­maan

Ostosvaunukatokset

 Tutus­tu vali­koi­maan

Kylmähäkit

 Tutus­tu vali­koi­maan

Ajankohtaista

Verkkokauppatuotteiden keräilyyn soveltuva tavaransiirtovaunu

Nopeu­ta ja tehos­ta verk­ko­kau­pan keräi­ly­työ­tä moni­käyt­töi­sel­lä verk­ko­kau­pan keräi­ly­vau­nul­la. Kär­ry sovel­tuu erin­omai­ses­ti myös muu­hun keräi­lyyn ja tava­roi­den siir­toon.

Ostosvaunut puhtaamman meren puolesta

Hylä­tyis­tä kala­ver­kois­ta ja poly­pro­pee­ni­köy­sis­tä val­mis­te­tut Ocea­nis ostos­kär­ryt ja ostos­ko­rit ovat inno­va­tii­vi­nen ja kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukai­nen osa kau­pan alan tule­vai­suut­ta.

Tuotekuvasto

Ostos­kär­ryt, ostos­ko­rit, nousu­jak­ka­rat, levy­vau­nut, tava­ran­siir­to­vau­nut, koi­ra­par­kit, ostos­kär­ry­ka­tok­set… Kaik­ki myy­mä­län tava­ran­siir­toon tar­koi­te­tut tar­vik­keet ja lisä­va­rus­teet löy­ty­vät kat­ta­vas­ta ja sel­keäs­tä tuo­te­ku­vas­tos­tam­me!