Telekylmähäkit

Tuot­teet hel­pos­ti ja edus­ta­vas­ti esille

Tele­kyl­mä­häk­ki on nopea täyt­tää, help­po puh­dis­taa ja käte­vä asen­taa. Tele­kyl­mä­hä­kit ovat ulos­ve­det­tä­viä kore­ja kyl­mä­ka­lus­tei­den ala­ta­soil­le, jot­ka sovel­tu­vat erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si juus­ton, leik­ke­lei­den, lihan ja val­mis­ruo­kien esil­le­pa­noon. Tuot­teet saa­daan edus­ta­vas­ti esil­le. Kyl­mä­hä­kit ovat kes­tä­viä ja pit­käi­käi­siä. Ne val­mis­te­taan metal­li­ses­ta lan­ka­ver­kos­ta, joka on epok­si­maa­lat­tu. Saa­ta­vil­la eri värivaihtoehtoja.

Ulos­ve­det­tä­vät korit hel­pot­ta­vat huo­mat­ta­vas­ti hen­ki­lö­kun­nan työ­tä. Tuot­tei­den hyl­lyt­tä­mi­nen ja päi­väys­ten tar­kis­ta­mi­nen on suju­vaa ja ergo­no­mis­ta, kun korin saa vedet­tyä ulos kyl­mä­ka­lus­tees­ta. Lisäk­si kyl­mä­häk­ke­jä on help­po pitää puh­taa­na. Tele­kyl­mä­hä­kit saa nos­tet­tua pai­koil­taan puh­dis­tus­ta var­ten ilman työkaluja. 

Asen­nus on vai­va­ton­ta. Korit on mah­dol­lis­ta asen­taa kalus­tee­seen kuin kalus­tee­seen. Asen­nuk­seen tar­vi­taan vain akku­po­ra­ko­ne. Asen­nus aloi­te­taan kiin­nit­tä­mäl­lä kalus­teen taka­sei­nään kiin­ni­tys­lis­ta, johon kelk­kao­sa luki­taan. Lopuk­si kel­kan pääl­le nos­te­taan korio­sa. Tele­kyl­mä­hä­kit ovat yhteen­so­pi­via usei­den eri val­mis­ta­jien kyl­mä­ka­lus­tei­den kans­sa. Kysy meil­tä myös asennuspalveluamme! 

Tele­kyl­mä­hä­keis­tä on kah­ta eri­lais­ta mal­lia: Tele­kyl­mä­häk­ki ja Modu­li tele­kyl­mä­häk­ki. Tutus­tu lisää!