Ostoskorit ja keräilyalustat

Ostoskorit ja vedettävät ostoskorit

OVH Sto­ren kes­tä­vät, perin­tei­set ostos­ko­rit on saa­ta­vil­la ylei­sim­mis­sä koko­vaih­toeh­dois­sa, ja ne voi vali­ta eri­lai­sil­la väri­tys­vaih­toeh­doil­la. Myös ostos­ko­rin korio­sa ja kah­va voi­vat olla kes­ke­nään eri väri­siä. Korin voi myös per­so­noi­da esi­mer­kik­si kau­pan logol­la, jon­ka voi pai­nat­taa ostos­ko­rin ylä­reu­nan sile­ään osaan.

Ylei­sim­mät ostos­ko­rien koot ovat 22 ja 28 lit­raa. Pie­nem­piin eri­kois­myy­mä­löi­hin käte­vä vaih­toeh­to on 10-lit­rai­nen minios­tos­ko­ri, jon­ka tyy­pil­li­siä käyt­tö­koh­tei­ta ovat mm. aptee­kit, kos­me­tiik­ka­liik­keet tai muut pien­tä kap­pa­le­ta­va­raa myy­vät yri­tyk­set. Tutus­tu mal­lis­toom­me alta!

Vedettävät ostoskorimallit

Pyö­ril­lä varus­te­tut, peräs­sä vedet­tä­vät ostos­ko­rit ovat lisän­neet suo­sio­taan vii­me vuo­si­na eten­kin suu­rem­mis­sa myy­mä­löis­sä. Ne vähen­tä­vät asiak­kaal­ta kan­ta­mi­sen rasi­tus­ta, mut­ta ovat sil­ti sel­väs­ti ket­te­räm­piä kuin perin­tei­set ostos­kär­ryt. Ne sovel­tu­vat erin­omai­ses­ti niin suu­rem­piin kuin pie­nem­piin­kin päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­poi­hin. Saa­ta­vil­la on kak­si koko­vaih­toeh­toa, 34- ja 55-lit­rai­set vedet­tä­vät ostos­ko­rit Rol­ler­bas­ket ja Shop & Roll.

Ostoskorien keräilyalustat

Ostos­ko­rien keräi­ly­alus­tat hel­pot­ta­vat ostos­ko­rien keräi­lyä ja siir­te­lyä. Kas­soil­le lai­te­tut keräi­ly­alus­tat siis­ti­vät myy­mä­lää, ja kehoit­ta­vat asiak­kai­ta palaut­ta­maan käy­te­tyt korit hyväs­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Pyö­ril­lä varus­tet­tu­jen keräi­ly­alus­to­jen avul­la kas­soil­le ker­ty­vät ostos­ko­rit on help­po siir­tää pes­tä­väk­si ja desin­fioi­ta­vak­si, ja palaut­taa takai­sin myy­mä­län sisäänkäynneille.