Ostoskärrykatokset ja kärryparkit

Ostoskärrykatokset

Ostos­kär­ry­ka­tok­set suo­jaa­vat ulko­na säi­ly­tet­tä­vät ostos­kär­ryt sateel­ta, lumel­ta, pölyl­tä ja ros­kal­ta. Ostos­kär­ry­ka­tos hel­pot­taa ostos­vau­nu­jen sijoit­te­lua, ja se paran­taa mer­kit­tä­väs­ti nii­den saa­vu­tet­ta­vuut­ta — lisä­ten asiak­kai­den viih­ty­vyyt­tä ja sitä kaut­ta lii­ke­toi­min­taa. Park­ki­pai­kan ostos­vau­nu­ka­tos hel­pot­taa autoi­le­van asiak­kaan asioin­tia kau­pas­sa, ja mah­dol­lis­taa hel­pom­man ostos­ten vie­mi­sen takai­sin autoon.

OVH Sto­ren moni­puo­li­set ostos­kär­ry­ka­tok­set ovat kes­tä­viä ja tuke­via, ja nii­den sei­nät on teh­ty iskun­kes­tä­väs­tä poly­kar­bo­naa­tis­ta. Ostos­kär­ry­ka­tok­sen lisä­suo­jak­si voi­daan asen­taa kam­mel­la käyet­tä­vä, tuke­va rulo-ovi, joka suo­jaa ostos­vau­nu­ja yön ajak­si tai aukio­loai­ko­jen ulkopuolella.

Ostoskärryparkit ja terminaalit

Kau­pan sisäl­le tai park­ki­hal­lei­hin asen­net­ta­vat ostos­kär­ry­par­kit raken­ne­taan aina käy­tet­tä­vis­sä ole­van tilan mukai­ses­ti, jol­loin ne tehos­ta­vat ja hel­pot­ta­vat ostos­kär­rien käsit­te­lyä ja käyt­töä. Samal­la ne siis­ti­vät kau­pan sisä­ti­lo­ja ja luo­vat toi­mi­vaa viih­tyi­syyt­tä, hel­pot­taen asiak­kai­den käyn­tiä kaupassa.