Erikoismyymälöiden ostosvaunut

Ostoskärryt erikoismyymälöihin

Eri­kois­myy­mä­löi­den ostos­kär­ryt ovat tyy­pil­li­ses­ti ulko­mi­toil­taan suu­rem­pien tai pai­na­vam­pien kap­pa­lei­den siir­te­lyyn tar­koi­tet­ty­ja ostos­vau­nu­ja. Esi­mer­kik­si levy­vau­nut, taso­vau­nut ja muut tava­ran­siir­to­vau­nut ovat mones­sa myy­mä­läs­sä tarpeellisia.

Ostosvaunut — rautakaupat ja kodinkonemyymälät

Levy­vau­nu on ylei­nen rau­ta­kau­pois­sa käy­tet­ty ostos­kär­ry, johon on help­po nos­taa suu­rem­mat, levy­muo­toi­set kap­pa­leet kuten välio­vet, lit­teät huo­ne­ka­lut tai huo­ne­ka­lu­jen osa­pa­ke­tit sekä levy­ta­va­rat kuten vanerit.

Laa­jal­la ala­ri­ti­läl­lä varus­te­tut ostos­kär­ryt sovel­tu­vat hyvin esi­mer­kik­si kodin­ko­nei­den kul­je­tuk­seen: nos­to­kor­keus on pie­ni, kan­ta­vuus on erit­täin suu­ri, ja mata­lan pain­opis­teen ansios­ta kär­ry on kevyes­ti ja hel­pos­ti hallittavissa.

Koril­la ja suu­rel­la ala­ta­sol­la ole­vat ostos­kär­ryt sovel­tu­vat hyvin esi­mer­kik­si raken­nus­liik­kee­seen tai puu­tar­ha­myy­mä­lään — ala­ta­sol­la kul­kee hel­pos­ti suu­rem­pi­kin mää­rä sement­tiä, mul­ta­säk­ke­jä tai lan­noi­tet­ta, ja koris­sa samal­la ker­taa muut ostok­set ja pientavara.