Doggy Box ‑koiraparkit

Kuu­luu­ko asia­kas­kun­taa­si koi­ran omis­ta­jia? On tär­ke­ää, että lem­mi­kit ovat suo­jas­sa asiak­kaan asioin­nin ajan. Dog­gy­Box suo­jaa lem­mik­ke­jä sääl­tä, var­kauk­sil­ta ja ilki­val­lal­ta, jot­ta myös omis­ta­jat voi­vat asioi­da tur­val­li­sin mielin.Doggyboxit luki­taan asiak­kaan itse mää­rit­te­le­mäl­lä nume­ro­koo­dil­la. Koi­ra­par­kit voi­daan sijoit­taa joko ulos tai esi­mer­kik­si eteis­ti­laan. Var­joi­nen ja suo­jai­sa paik­ka on paras koi­ran kan­nal­ta. Ei suo­si­tel­la asen­ta­mis­ta park­ki­hal­lei­hin. Kopin poh­ja voi­daan pois­taa hel­pos­ti puh­dis­ta­mi­sen ajaksi.

Dog­gy­Box­Dog­gy­Box saa­ta­vil­la yksi ja kak­si­paik­kai­se­na. Sekä yksi että kak­si­paik­kai­sen kopin ulkomitat:leveys: 120 cm, syvyys: 80 cm, kor­keus: 100 cm

Osas­to:

Arviot 

Tuo­tear­vioi­ta ei vie­lä ole.

Kir­joi­ta ensim­mäi­nen arvio tuot­teel­le “Dog­gy Box ‑koi­ra­par­kit”

Säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta­si ei jul­kais­ta. Pakol­li­set ken­tät on mer­kit­ty *